جديد الموقع

Ascolta tuo padre.

Non essere così udito non essere una pentola per tutti i mali, mettere nel tuo cuore per ascoltare il tuo padre e Dio vi benedica.

(sant'Antonio)

شاهد أيضاً

الصلاة واستنارة القلب

داوم الصلاة في كل حين ليستنير قلبك بالله، (أنبا موسي الاسود )