جديد الموقع

Lo indossiamo quando…

Ora lo indossiamo quando amiamo la virtù e odio il male, quando ci addestriamo sulla castità e coltiviamo i nostri desideri, quando amiamo la rettitudine, non il peccato, quando onoriamo la nostra convinzione e abbiamo una mente ferma, quando non dimentichiamo i poveri, apriamo le nostre porte a tutti gli esseri umani, quando tracciamo i deboli e rinunciamo all'orgoglio.

(Papa Athasios)

شاهد أيضاً

العقل والفضائل

العقل كل ساعة محتاج إلى هذه الأربع فضائل : صلاة دائمة لله بسجودٍ قلبي، ومحاربة …