جديد الموقع

Sacrifici spirituali

Quando si è attaccati a un uomo povero, egli presta il suo Dio, e quando dà le sue dita, Dio dà i suoi sacrifici spirituali. martire)

شاهد أيضاً

العقل والفضائل

العقل كل ساعة محتاج إلى هذه الأربع فضائل : صلاة دائمة لله بسجودٍ قلبي، ومحاربة …