جديد الموقع

Sacrifici spirituali

Quando si è attaccati a un uomo povero, egli presta il suo Dio, e quando dà le sue dita, Dio dà i suoi sacrifici spirituali. martire)

شاهد أيضاً

الصلاة واستنارة القلب

داوم الصلاة في كل حين ليستنير قلبك بالله، (أنبا موسي الاسود )