جديد الموقع

Amore e paura

"Anthony non teme Dio", ha detto Anba Antonius. Una studentessa disse: "Qual è la parola difficile, padre?" Egli disse: "Sì, figlio mio perché lo amo, e l'amore espelle la paura da Dio" (Abba Antonius)

شاهد أيضاً

الصلاة واستنارة القلب

داوم الصلاة في كل حين ليستنير قلبك بالله، (أنبا موسي الاسود )