جديد الموقع

Chi è il tuo scrittore

Chi ti biasimo e ti rimprovero per la tua scivola io lo amo come te e portarlo a voi amico (Papa Athinius)

شاهد أيضاً

العقل والفضائل

العقل كل ساعة محتاج إلى هذه الأربع فضائل : صلاة دائمة لله بسجودٍ قلبي، ومحاربة …