جديد الموقع

Chi è il tuo scrittore

Chi ti biasimo e ti rimprovero per la tua scivola io lo amo come te e portarlo a voi amico (Papa Athinius)

شاهد أيضاً

الصلاة واستنارة القلب

داوم الصلاة في كل حين ليستنير قلبك بالله، (أنبا موسي الاسود )