جديد الموقع

Sottrai peso corporeo

È bene per voi di mettere il peso di questo corpo e seguire l'agnello di Dio (Paula Paul i primi turisti)

شاهد أيضاً

الصلاة واستنارة القلب

داوم الصلاة في كل حين ليستنير قلبك بالله، (أنبا موسي الاسود )