جديد الموقع

Rischio di compiacenza con il peccato

Non tollerare il peccato, e se sembra piccolo, vi mostrerà una signora apolide che vi conduce davanti a lei come uno schiavo prigioniero (Mar Avram syrii)

شاهد أيضاً

العقل والفضائل

العقل كل ساعة محتاج إلى هذه الأربع فضائل : صلاة دائمة لله بسجودٍ قلبي، ومحاربة …