جديد الموقع

Trappole Devils

Non sai che i demoni non hanno una trappola per realizzare e fuggire da? Essi non sono incarnati fino a quando non li vediamo visivamente, ma capire che siamo condannati se li accettiamo, e le nostre anime anche quando tendono ad abbracciare i loro mali. (Anba Antonius)

شاهد أيضاً

العقل والفضائل

العقل كل ساعة محتاج إلى هذه الأربع فضائل : صلاة دائمة لله بسجودٍ قلبي، ومحاربة …