جديد الموقع

Il tuo amico

Il tuo amico non ti tratta ugualmente, con precisione, ma potenzialmente al momento della tua rabbia, e la pazienza al tuo tempo… Il suo amore non cambia se le circostanze cambiano. (Santo Padre di Papa Shenouda III)

شاهد أيضاً

الذي يبني نفسه

الذي يبني نفسه أخير له من أن ينفع المسكونة كلها، أخير له أن يأخذ الحياة …